• Nové
Dezinfekční koncentrát na nástroje Zeta 1 Ultra 1l
  • Dezinfekční koncentrát na nástroje Zeta 1 Ultra 1l

Dezinfekční koncentrát na nástroje Zeta 1 Ultra 1l

875 Kč
Dodání do druhého pracovního dne

Bezaldehydový a befenolový dezinfekční a čistící roztok ve formě koncentrátu na nástroje. Z 1l balení tak připravíte 50l dezinfekčního roztoku pro okamžité použití v menších nádobkách s rozprašovačem, dezinfekční nádobě nebo ultrazvukové vaně.

Vlastnosti a výhody:
Ideální pro rotační nástroje a jemné nástroje jako jsou pushery, kleště, štipky, nůžky apod.
Připravuje se jako 2% širokospektrální roztok a nebo jako rychlá dezinfekce 1% roztoku s omezenu spektrální působností. Vhodné také do ultrazvukové čističky - po dobu 30 minut.

Účinné látky:
KAS (alkalické aminy a kvarterní amoniové sloučeniny).

Spektrum účinnosti:
baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní (vč. TBC) a virucidní (vč. HIV, HBV, HCV).


Věrnosti si ceníme.
Získejte pravidelné slevy až 25%.

Počet
Sklademhelp_outlineZeptejte se nás...
Dezinfekční koncentrát na nástroje Zeta 1 Ultra 1l

Dezinfekční koncentrát na nástroje Zeta 1 Ultra 1l

 

NEBEZPEČÍ

  • Zdraví škodlivý při požití.
  • Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Nevdechujte páry.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

C810000

Recenze

Napsat hodnocení produktu

Dezinfekční koncentrát na nástroje Zeta 1 Ultra 1l

Bezaldehydový a befenolový dezinfekční a čistící roztok ve formě koncentrátu na nástroje. Z 1l balení tak připravíte 50l dezinfekčního roztoku pro okamžité použití v menších nádobkách s rozprašovačem, dezinfekční nádobě nebo ultrazvukové vaně.

Vlastnosti a výhody:
Ideální pro rotační nástroje a jemné nástroje jako jsou pushery, kleště, štipky, nůžky apod.
Připravuje se jako 2% širokospektrální roztok a nebo jako rychlá dezinfekce 1% roztoku s omezenu spektrální působností. Vhodné také do ultrazvukové čističky - po dobu 30 minut.

Účinné látky:
KAS (alkalické aminy a kvarterní amoniové sloučeniny).

Spektrum účinnosti:
baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní (vč. TBC) a virucidní (vč. HIV, HBV, HCV).

Napsat hodnocení produktu

Mohlo by vás také zajímat