×
 1. Všeobecná ustanovení
  1. Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s Občanským zákoníkem, ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
  2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.
  3. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží jako dodací a záruční list.
 2. Základní podmínky reklamace
  1. Vyskytne- li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
  2. Vadou se rozumí taková změna zboží, která znemožňuje jeho další použití.
  3. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která byla způsobena neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k použití, mechanickým poškozením, opotřebením nebo během přepravy.
  4. Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případě zjevné manipulace s doklady, vztahujícími se ke zboží.
  5. Při prodeji profesionálním velkoodběratelům je záruční doba u elektro přístrojů a dalšího příslušenství 6 měsíců. U zpevňujících produktů a další kosmetiky se řídí záruční doba údajem uvedeným na obalu.
 3. Místo a způsob uplatnění reklamace
  1. Zákazník může uplatnit reklamaci v místě nákupu nebo přímo v provozovně společnosti, pokud je totožné s místem nákupu. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, telefonicky, popřípadě poštou. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem.
  2. Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu prodávajícího, pokud se zákazník s pověřeným pracovníkem nedohodne jinak. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
  3. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne pověřený pracovník.
  4. Pověřený pracovník je povinen informovat zákazníka o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné výměny či opravy a o době jejího trvání.
  5. Pokud zákazník uplatní některá z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na výměnu zboží, odstranění vady, slevu apod., nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem jinak.
 4. Lhůty pro uplatnění reklamace
  1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, jakmile se vada objevila, bez zbytečného odkladu. Záruční doba se liší podle charakteru a typu zboží. Šarže a datum minimální trvanlivosti zboží jsou vždy uvedeny na štítku nebo obalu produktu.
  2. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání může zboží, vzhledem ke svému charakteru, vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání, vydržet.
 5. Odstranitelné vady
  1. Odstranitelná vada je taková vada, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
  2. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo , aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
  3. Není-li provedení opravy, vzhledem k povaze a charakteru vady, možné, má kupující právo požadovat výměnu zboží. Pokud výměna zboží není možná, má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit.
  4. Na výměnu zboží či odstoupení od smlouvy má kupující, v případě odstranitelné vady, právo tehdy, nebyla-li reklamace vyřízena do smluvené doby.
 6. Neodstranitelné vady
  1. Neodstranitelná vada je taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné a žádoucí vzhledem k povaze a charakteru zboží.
  2. V případě neodstranitelné vady, která brání v řádném užívání zboží, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové, bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Andrea Vilčeková - majitelka firmy
V Kladně, 1. října 2006