×

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s platnou legislativou ČR postup při uzavírání kupních smluv prodávajícím a kupujícím, dále i vztahy vzniklé z této smlouvy.

Předmětem kupní smlouvy jsou kosmetické produkty, dále doplňkové zboží, informační a propagační materiály a literatura vztahující se k předmětům prodeje, kurzy a školení. 

PRODÁVAJÍCÍ 
Andrea Vilčeková
Sídlo: K. Čapka 876, Sušice 
Obchod a provozovna: Vašatova 1402, Kladno 272 01
Otvírací doba: 9 - 16h
Tel: 734 445 050
Parkovaní v ulici u obchodu 15 min zdarma

Firma je zapsána v Živnostenském rejstříku města Sušice pod č.j. OŽÚ 3048/04/253/1, ev.č. 340402-5519-00. 
IČ: 68794355 
DIČ: CZ7462251984 


KUPUJÍCÍ 
Kupující je fyzická nebo právnická osoba se sídlem a adresou provozovny v ČR splňující dále uvedené podmínky. 
Dodání zboží kupujícímu v zahraničí je nutné objednat u zahraničního distributora v dané zemi.
Při zahájení obchodních vztahů předává kupující prodávajícímu své kontaktní údaje, potřebné pro vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech - viz Registrace. 

Skupina Kupující je rozdělena do dvou skupin.
 1. Maloodběratel
 2. Velkoodběratel (podnikající v oboru manikúra, nehtová modeláž, pedikúra, vizážista, maskér)


Skupinu Velkoodběratel tvoří Kupující, kteří jsou jsou držitelem živnostenského listu nebo osvědčení z kurzu v příslušném oboru a svou profesi aktivně provozují. 
ŽL není nutné zasílat, výše uvedenou skutečnost Prodávající ověří v živnostenském rejstříku podle IČ uvedeného v registraci Kupujícího. Po kladném ověření bude Kupující zařazen do skupiny Velkoodběratel. 
ŽL může být nahrazen osvědčením o absolvování příslušného kurzu. Kopii (foto nebo scan) tohoto osvědčení zašle Kupující emailem Prodávajícímu. 

Kupující musí uvádět stejný název firmy do fakturační i dodací adresy. 
Kupující ve skupině Velkoodběratel mohou prodávat produkty dále svým Maloodběratelům pouze za maloobchodní ceny uvedené v e-shopu (ceny viditelné bez přihlášení) nebo v maloobchodním ceníku v PDF souboru. 

Další internetový prodej není povolen žádné skupině Kupujících. 

VZNIK KUPNÍ SMLOUVY 
Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. 
Objednávka může být předána elektronicky nebo ústně osobně či telefonicky - viz níže uvedené kontakty. 
Registrovaný uživatel má přístup k historii svých starších objednávek zadaných v obchodě. 
Objednávky jsou podávány a potvrzovány v českém jazyce. 
Objednávky kurzů a workshopů se dále řídí Všeobecnými podmínkami pro konání kurzů, které jsou k dispozici jako příloha každého kurzu v e-shopu.  

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK 
PÍSEMNĚ: Andrea Vilčeková, Vašatova 1402, Kladno 272 01 
E-OBCHOD: eshop.magneticnail.cz 
E-MAILEM: obchod@magneticnail.cz 
TELEFONICKY: Po-Pá 9 - 17h (pá do 16h) na čísle 734 445 050
OSOBNĚ: V obchodě firmy - Vašatova 1402, Kladno 272 01 
Otevřeno je v pracovní dny 9-17h (pá 9-16h) 

STORNO NEBO ZMĚNA OBJEDNÁVKY

 1. Ze strany kupujícího - kupující má právo objednávku stornovat nebo změnit nejpozději do okamžiku předání zásilky přepravci. Stornování objednávky je možné provést e-mailem na adresu obchod@magneticnail.cz nebo telefonicky na číslo 734 445 050. Stornování účasti na kurzu nebo workshopu se řídí Všeobecnými podmínkami pro konání kurzů, které jsou k dispozici jako příloha každého kurzu v e-shopu.  

 2. Ze strany prodávajícího - prodávající má právo objednávku stornovat mj. v těchto případech:
  - zboží se již přestalo vyrábět nebo dodávat
  - v případě platby předem převodem nedojde k přijetí platby do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky
  - kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje
  - došlo výrazným způsobem ke změně ceny u prodávajícího a kupující změnu ceny neakceptuje 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

CENY 
Pokud není dohodnuto jinak, řídí se kupní cena aktuálním ceníkem provozovatele obchodu. Uvedené ceny obsahují DPH. Případné slevy se nesčítají. 

SLEVY 
Velkoodběratelé mají možnost získat z titulu předmětu svého podnikání slevu - individuálně dle odběrů a doby spolupráce - viz Věrnostní slevy pro Magnetic salóny. 

DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE K OBJEDNANÉMU ZBOŽÍ
 
Prodávající dodá spolu se zbožím vždy jeden výtisk faktury nebo zjednodušeného daňového dokladu. Zboží prezentované v tomto e-shopu splňuje platné normy ČR a EU. Prohlášení o shodě s uvedenými normami a bezpečnostní listy k produktům jsou uloženy u Prodávajícího. 

REKLAMAČNÍ ŘÁD 
Viz samostatný Reklamační řád.
Vady způsobené během dopravy nelze reklamovat u dodavatele, ale pouze u přepravce. Doporučujeme proto zásilku po převzetí dobře prohlédnout. V případě poškození obalu zásilku nepřebírat, a převzít ji a otevřít až na poště před zástupcem České pošty.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ 
Kupující Malodběratel má podle Spotřebitelského zákona právo na vrácení zboží do 14 dnů od převzetí plnění. Zboží je možné vrátit pouze po předchozí telefonické domluvě nebo na adrese obchod@magneticnail.cz. Zboží musí být v původním obalu, kompletní, nepoškozené, nepoužité. Prodávající vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do 30 dnů od doručení nepoužitého a nepoškozeného vráceného zboží na adresu prodávajícího. Prodávající nehradí náklady spojené s vrácením zboží. 
Vrácení zboží od kupujícího - Velkoodběratel je možné pouze po dohodě s prodávajícím. 

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (Mailchimp) / cloudových služeb.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek. Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, zde neuvedené, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Případné chyby v cenách a popisech jsou vyhrazeny. 
Všeobecné obchodní podmínky firmy Andrea Vilčeková, nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2012. Poslední změna byla provedena 23. 5. 2018.